Avlasta korttidsminnet

Det finns undersökningar som visar att vi presterar bättre om vi får fokusera på en sak i taget istället för att ha flera bollar i luften. Vi fungerar helt enkelt bättre när vi kan koncentrera oss på ett problem vilket kanske inte känns så konstigt

Det skulle kunna vara så att begränsningen i förmågan att hantera parallella problem inte är medfödd utan något som vi skaffar oss med tiden. I så fall skulle det kanske vara möjligt att genom träning förbättra den. Det borde också vara så att individer som är vana att göra flera saker samtidigt blir bättre på det, tex ungdomar som läser läxor, lyssnar på musik, twittrar och chatar på en gång. Frågar man dom själva tycker de att det går alldeles utmärkt men forskning visar att de har samma begränsningar som alla andra. Det verkar alltså som det handlar om medfödda begränsningar hos oss som art.

Det är här som (bland annat) korttidsminnet eller arbetsminnet kommer in. Vi använder arbetsminnet hela tiden när vi försöker förstå världen runt oss, lösa problem, tolka vad någon säger, läsa, osv. Information lagras här tillfälligt för att de här processerna ska fungera. Problemet är att bara en begränsad mängd information kan lagras vid en specifik tidpunkt, så om vi fyller arbetsminnet med information som inte är relevant för det vi håller på med, fungerar vi helt enkelt sämre. Därför är det bra att minska mängden information som vi håller ”aktiv”.

Om vi då vet att vi fungerar så här hur borde det påverka hur vi arbetar? På det personliga planet finns det många ganska enkla saker man kan göra, tex:

 • Stäng av mail-program, twitter och annat som stör. Fokusera på en sak i taget och kolla mail osv senare.
 • Gör listor (eller liknande) över vad som ska göras senare så du inte behöver hålla sådant i närminnet. (Läs tex ”Getting Things Done” av David Allen)
 • Stäng in dig, fysiskt eller med hörlurar eller vad som fungerar
 • Lär dig fokusera på ett problem i taget (mindfulness)
På en företag- eller process nivå:
 • Låt folk göra en sak. Det är inte effektivt att dela upp en ”resurs” på flera projekt. 20% + 30% + 50% blir inte 100%!
 • Visualisering med postit-lappar som i scrum eller kanban
 • Skapa miljöer där man kan arbeta fokuserat när det behövs (tex med pomodoro-metoden)
 • Minska långsiktigt problemfokus. Jobba i små iterationer och fokusera på de problem som finns här och nu. Undvik oro för att det ni gör idag kommer leda till problem senare, hitta istället sätt att arbeta på som gör att ni är säkra på att framtida problem går att lösa.

Förutom att vi gör ett bättre jobb om vi kan göra en sak i taget, tror jag också att det är lättare att släppa jobbet när man går hem, om man inte har huvudet fullt med framtida potentiella problem.

 

Cykler

Inom agila utvecklingsmetoder är vi vana att arbeta i iterationer som är ett par dagar upp till några veckor, beroende på situation och metod. Det är bra ut flera synvinklar; efter varje iteration har vi förhoppningsvis en ny version (prototyp) som vi kan klämma på, det är en bra tidpunkt för feedback och det ger tydliga delmål.

Jag tittade på ett TED-talk (ständigt detta TED) med Alain de Botton: Atheism 2.0, där han pratar om vad det finns för mekanismer i religion som är bra och som han tycker att vi kan använda även om vi inte tror på gud. Bland annat pratar han om att man i religioner nöter in värderingar och kultur genom repetition och ständiga påminnelser. Man ber tex böner flera gånger om dagen och man har kalendrar där högtider firas vid specifika tider på året.   Högtiderna blir så att säga naturliga punkter där man påminns om en värdering eller ett förhållningssätt. I den sekulära världen däremot tror vi att det räcker met att vi stöter på en bra idé och så är det bra med det. Ska man vara helt ärlig är det kanske inte helt otroligt att vi under livet glömmer bort en del av de bra idéer som vi hört om.

Jag började fundera över om det här är något man skulle kunna införa på ett företag? Många företag har nog en mer eller mindre uttalad årscykel som de följer med olika faser av praktisk natur; lönerevision, budgetarbete osv, men vad skulle hända om man tog det ett steg längre och planerade in ”högtider” med syftet att repetera värderingar och ge feedback? Jag vet inte riktigt hur sådana ”högtider” skulle se ut men jag tycker tanken är lockande. Vi skulle få en större helhet där det dagliga arbetet och iterationerna passar in på ett naturligt sätt. Det skulle också ge en mer cyklisk bild av tiden vilket förmodligen stämmer bättre överens med hur människan uppfattade tid innan vi uppfan klockan (tänk dag, år, födas-leva-dö, allt repeteras cykliskt).

Medmänsklighet

Medmänsklighet och empati är något som de flesta tycker är bra och som vi gillar hos våra medmänniskor, men som vi kanske mest ser som en egenskap bland många andra. Det verkar dock vara mer än så.

Chade-Meng Tan, Jolly Good Fellow på Google (= head of personal growth) menar att medmänsklighet är roligt och ger lycka, dvs att vi som individer mår bra av att visa medmänsklighet mot andra. På Google har man tagit fasta på det här och bygger sitt företag runt denna tanke, man ser ett mönster som upprepar sig. En liten grupp anställda brinner för något som de börjar arbeta med, fler och fler blir intresserade och om det blir stort nog blir det officiellt och kommer ut i världen. Detta är inte nödvändigtvis applikationer som går att sälja utan kan tex vara olika sociala projekt så som att samla in pengar för att bygga ett sjukhus i en avlägsen del av Indien, utbildning eller katastrofhjälp.

Det låter ju trevligt att personalen kan lägga tid på att vara medmänskliga, men hur tjänar man pengar på det? Tan menar att medmänsklighet leder till

 • effektiva ledare – ledare som är ödmjuka och arbetar för något större (”greater good”). Detta är, enligt James Collins (Good to great), receptet på den typ av ledare som har förmågan att förändra ett företag från ”goof” till ”great”.
 • inspirerande anställda – inspirerande anställda inspirerar varandra vilket leder till en god spiral av inspiration, kreativitet och initiativ och därmed ett effektivt företag.
För att utveckla ett företag mot medmänsklighet anser han att man ska
 • bygga en kultur som inspirerar till något större
 • främja självbestämmande
 • stötta de anställda i sin personliga utveckling

I en RSAnimate-film pratar man också om att empati är våran starkaste drivkraft, men att vi kanske idag byggt vårt samhälle och organisationer så att vi inte utnyttjar detta på ett bra sätt. Forskning visar att människan är skapad som en social varelse som vill tillhöra en grupp och känna tillgivenhet, inte som agressiva och egoistiska individualister.

Dalai lama lär ha sagt: ”If you want others to be happy, practice compassion. If you want to be happy, practice compassion.”

TED-talk med Chade-Meng Tan

RSAnimate – The empatic civilisation

Evolutionär utveckling

Jag pratade med en kollega här om dagen om iterativ utveckling. Jag insåg att vi hade helt olika bild av vad det är. För mig betyder det att vi hela tiden försöker förbättra det system vi bygger genom att lägga till mer och mer funktionalitet i små iterationer. I varje iteration tittar vi på senaste lösningen och utvärderar om den blev bra genom att klämma och känna på den. Blev det inte bra så gör vi om det, dvs vi har en feedback loop som hela tiden leder till ett förbättrat resultat. Min kollega däremot var helt med på den första delen, att ta små steg framåt, men återkopplingen saknades. Och så är det nog i många projekt, man har på förhand planerat vad som ska göras i varje iteration och därmed slagit sönder feedback loopen.

Jag undrar om inte ”evolutionär” utveckling skulle kunna vara ett bättre uttryck som också skulle kunna peka på att det bara är de livskraftigaste lösningarna som överlever?

Varför iterera?

Jag lutar mer och mer mot att vi borde sluta försöka förstå och lösa komplexa problem genom en total analys och design, det är helt enkelt för svårt. Istället tror jag på att försöka lösa dom på ett mer evolutionärt sätt, att göra flera försök (eller iterationer) och hela tiden försöka förbättra lösningen. Om vi tittar på senaste försöket och förbättrar det vi har kommer vi i alla fall röra oss i ungefär rätt riktning och vi behöver egentligen inte riktigt förstå varför.

Det klassiska sättet att lösa problem, top-down, där någon försöker göra en plan som sedan ska leda till den slutliga lösningen, kräver att denna någon förstår en ganska stor del av problemet i förväg. Lustigt nog är det först när vi är klara som vi egentligen har någon riktig kunskap så det är inte förrän då vi skulle kunna göra en riktigt bra plan.

Det finns ett bra TED-talk med Tim Harford där han pratar om just detta. Han menar att världen helt enkelt är för komplex för att förstå och han har till och med ett namn på de som ändå försöker: gudskomplex. Hans definition på att någon har gudskomplex är att oberoende av hur komplicerat ett problem är så tror du att din lösning fungerar och är felfri. Det har visat sig att det inte fungerar.

Enkla problem går ju bra att lösa på klassiskt vis så då undrar man gränsen går, hur komplext ska problemet vara för att arbeta iterativt? Mitt svar är så fort vi inte kan överblicka lösningen helt. Väg också in risken att du har fel och att du inte har en aning om det.

Randy Nelson från Pixar lär ha sagt ”The core skill of innovators is error recovery, not failure avoidance”.

Kreativ provokation

En metod för att främja kreativt tänkande är provokation. Tanken är att skapa en (förmodligen) orealistisk idé som i sin tur kanska kan ge upphov till en användbar idé. Det är viktigt att inte blockera sig själv genom att börja hitta problem med idéerna, utan fortsätt i rörelsen och försök hitta nya.

Några enkla metoder för att skapa provokation är

 • Vänd på något som vi tar för givet, t.ex ”Gör ett kylskåp som är varmt”
 • Överdriv, t.ex ”Alla har 100 telefoner”
 • Förvräng, t.ex ”Du röstar åt din granne”

Enkelt och användbart!

Arbetsgrupper och faser

Man har gjort modeller som beskriver hur arbetsgrupper utvecklas och när de är effektiva. Två av dessa är FIRO (Fundamental Interpersonal Relations Orientation av Will Schults), utvecklad under Koreakriget och IMGD (An Integrative Model of Group Development av Susan A. Wheelan) som UGL byggs runt. Om man applicerar modellerna på ett scrumteam kan man dra en del slutsatser om hur man bör agera i olika situationer. Jag ska inte försöka mig på en komplett beskrivning av modellerna men ska försöka göra en tolkning.

Gemensamt för båda modellerna är att gruppen utvecklas genom ett antal faser, i FIRO finns 3 medan IMGD har 5. Min bild är att de två första faserna är ungefär samma i modellerna medan IMGD har delat upp FIROs tredje fas i två. IMGD har dessutom en extra avslutningsfas som inte behandlas i FIRO men som kan vara intressant att beakta när man delar upp ett team. Faserna är enl IMGD:

 1. Tillhörighet och trygghet – individerna är artiga och försöker orientera sig bland de andra. Gruppen behöver en styrande ledare som sätter tydlig mål.
 2. Opposition och konflikt – gruppen försöker förstå mål och skapa kultur och struktur vilket leder till konflikter. Ledaren fungerar som stöd och coach.
 3. Tillit och struktur – relationerna börjar präglas av tillit. Roll- och arbetsfördelning samt mål börjar falla på plats och kommunikationen fungerar. Ledarens roll är mindre framträdande.
 4. Arbete och produktivitet – intensivt och effektivt arbete. Roller är klara och kommunikationen öppen, ingen energi behöver läggas på konflikter. Ledaren är en expertresurs.
 5. Avslut – i ett fungerande team ger och får man feedback samt utvärderar vad man gjort vilket hjälper individerna att arbeta effektivt i andra grupper.

Enligt modellen kommer gruppen utvecklas genom faserna i ordning (det finns inga genvägar) och om man lägger till eller tar bort medlemmar eller utsätter gruppen för andra stora förändringar riskerar man att den backar till en tidigare fas.

Det är först i fas 3 och framför allt 4 som ett team är effektivt och det är alltså där vi vill vara så mycket som möjligt. En slutsats är att man ska vara försiktig med att förändra teamets sammansättning och andra förutsättningar. En suboptimering jag sett alltför ofta är organisationer som flyttar personer mellan teamen varefter belastningen ändras i olika projekt. Förmodligen når dessa team aldrig fas 3 och 4 utan är kvar i de mindre effektiva faserna 1 och 2.

Det finns en risk att en grupp fastnar i någon av faserna och kan behöva hjälp att komma vidare och där kan ledaren hjälpa till. Jag har använt begreppet ”ledare” ovan och man kan fråga sig vem det är i tex scrum. Jag skulle vilja påstå att det är en kombination av scrummastern, som tar de mer coachande delarna och produktägaren som står för mål och mening.

Sammanfattningsvis behövs arbetsro för att ett team ska bli effektivt, det tar ett antal sprintar innan saker faller på plats. Försök hitta en lunk där teamet kan hitta en skön rytm.

Mer om IMGD

Checklistor

Ett verktyg som borde användas mer är checklistor. Det är billigt, enkelt och effektivt. Syftet med en checklista är att påminna om alla steg som ska utföras så man inte glömmer något, inte beskriva hur man gör. Checklistan ska alltså användas av en expert och inte vara en komplett beskrivning för nybörjaren.

Checklistan utvecklades av flygindustrin under tidigt1900-tal efter en olycka då en testpilot glömde ta bort en spärr på rodren före start varpå han störtade och dog. Man insåg hur lätt det är att glömma ett enkelt handgrepp, även om man är expert och vet att det ska göras och hur stora konsekvenserna kan bli. Sedan dess är checklistor an viktig del av flygets säkerhetsarbete, de används varje gång man flyger.

Checklistor är användbara inom alla områden och har visat sig vara fantastiskt effektiva, ett exempel är sjukvården. Under 2007-2008 gjorde WHO ett experiment där man införde checklistor för operationer. Listan består av 19 punkter, varav 3 är 2 minuters pauser för att skapa reflektion. Punkterna är inte bara av medicinsk karaktär utan handlar också om kommunikation. Checklistan testades på 8 sjukhus runt jorden, både i I- och U-länder och resultatet är minst sagt imponerande: komplikationerna minskade med 36% och dödsfallen med 47%. Det är årtiondets effektivaste ”behandling”!

I en grupp kan checklistor leda till att teamarbetet och diciplinen förbättras. Bla beror det på att kommunikationen förbättras och att det ger alla (t.ex en sköterska i ett kirurg-team) en möjlighet att ifrågasätta ”stjärnans” (kirurgen) agerande.

Övning i att göra fel

Vi lär oss tidigt i livet att det är dåligt att göra fel och vi vill undvika det så långt som möjligt, så mycket att det hindrar oss att göra rätt genom att vi begränsar våra tankar och kreativitet. Inom improteatern tycker man inte bara att det är OK att göra fel utan till och med att det är bra eftersom det leder till nya och oväntade möjligheter. Det finns en övning där man tränar på att just göra fel för att det ska inte längre ska vara så läskigt.

The s-game

En grupp på ca 6 – 10 personer kan vara lagom, det är inte så petigt. Alla i gruppen ställer sig i två led och de två första spelar en enkel scen, det behöver inte vara så märkvärdigt det räcker om de bara pratar med varandra. De får varsin roll och en lokal, tex kund och bilmek på verkstaden och man väljer en bokstav som inte får användas, tex ”s”. Så fort någon säger ett ord med den förbjudna bokstaven i jublar alla och den som gjorde fel ställer sig sist medan nästa person i kön tar över.

Se även Att ha fel

Att ha fel

Hur känns det att ha fel? Precis som att ha rätt enligt Kathryn Schultz. Och visst stämmer det att det först är när vi inser att vi har fel som det känns jobbigt, fram tills dess kändes det prima – som om vi hade rätt! Det betyder att vi kanske ska vara lite försiktiga med att lite på den känslan och hitta andra sätt att försäkra oss om att vi gör rätt.

I vårt samhälle lär vi oss tidigt att vi är duktiga när vi har rätt och att det är dåligt att ha fel. I verkligheten har vi ganska ofta fel och det vore förmodligen bättre att lära sig acceptera det än att må dåligt varje gång.

Intressant är våra reaktioner när någon har en annan åsikt än vi själva, dvs när vi riskerar att ha fel. Våra försvarsmekanismer för att fortsätta att ha rätt är välutvecklade:

 • Först antar vi att den andre är okunnig och saknar information. Vi delar glatt med oss av denna för att den andre ska förstå.
 • Har den andre samma information som vi men fortfarande har en annan åsikt utgår vi från att det är en idiot, han/hon fattar helt enkelt inte.
 • Om vi vet att den andre både har information och är smart finns det bara ett alternativ kvar – han djävlas med oss! Förvränger verkligheten för att uppnå sina egna syften!
Vi har svårt att se möjligheten att det faktiskt går att ha en annan uppfattning baserat på samma information och det gör det svårt för oss att ta in andras åsikter.

Här kan man se Kathryn när hon talade på TED.